మటన్ కొంటే గిఫ్ట్ ఫ్రీ.. ఎక్కడో తెలుసా?

మటన్ కొంటే గిఫ్ట్ ఫ్రీ.. అవునా ఇది నిజమా.. నమ్మలెకున్నాము. ఎక్కడా ఇస్తారు, ఎం గిఫ్ట్ ఇస్తారు అనే సందేహం అందరినీ కలచివేస్తుంది. ఈ ప్రకటన హైదరాబాద్ …

Read more