కెమెరాలో రెకార్డ్ అయి ఉండకపోతే ఎవరు నమ్మేవారు కాదేమో…వామ్మో ఏం జరిగిందో మీరు చూడండి…జాగ్రత్త పడండి…వీడియొ వైరల్…

ప్రతి ఒక్క రు నివసిం చే ఏరియాలో కూరగాయల మార్కె ట్ ఖచ్చి తం గా ఉం టుం ది కదా.చాల మం ది ప్రతిరోజూ కూరగాయల మార్కె ట్ కు వెళ్లి ఫ్రెష్ గా ఉం డే కూరగాయలను కొని తెచ్చు కుం టారు.ఫ్రెష్ గా తక్కు వ ధరకే ఉం డే కూరగాయలను చాల మం ది ఎప్ప టికప్పు డు ప్రతిరోజూ కొని తెచ్చు కుం టారు.ఇటువం టి మార్కె ట్ లలో కొం త మం ది వ్యా పారాలు మోసం చేస్తుం టారు.వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నా రు అనే సం గతి ఎవరు కనిపెట్టలేరు.అయితే ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను చూ స్తే మీరు కూడా నమ్మ లేర

ఈ వీడియొ లో ఒక అమ్మా యి స్కూ టీ మీద వచ్చి ఆపిల్స్ కొనడానికి ఆగిం ది.అతను ఆ అమ్మా యి ఇచ్చి న ఆపిల్స్ ను ప్యా క్ చేసినట్లుగా చేసి ఆ తర్వా త ముం దుకు వం గి తానూ ముం దే పాడైపోయిన ఆపిల్స్ ప్యా క్ చేసిన కవర్ ను ఇవ్వ డం గమనిం చవచ్చు .ఆ అమ్మా యి అక్క డ నుం చి వెళ్ళి పోయినా తర్వా త ఆ ఆపిల్స్ ఉన్న ప్యా కెట్ తీసి ఆపిల్స్ సర్దడంర్దడం మీరు కూడా చూ డవచ్చు .

ఈ వీడియోలో ఒక షాప్ లో ఉన్న వ్య క్తి న్యా యం గా తూ కం వేస్తున్న ట్లు వేసి పక్క న అతను ఉం చిన పం డ్లను తెలివిగా కిం ద పడేస్తున్నా డు.కస్టమర్ కు ముం దు ఎక్కు వగా సామాను ఉం డడం తో అతనికి అక్క డ ఏం జరుగుతుం దో కనిపిం చడం లేదు.కస్టమర్ డబ్బు లు మొత్తం ఇచ్చే సిన తర్వా త తానూ మోసపోయినట్లు తెలియక తక్కు వ పం డ్లనే ఇం టికి తీసుకెళ్లాడు.

Leave a Comment