దెయ్యాలు ఉన్నాయట జాగ్రత్త.. వీడియో..

దెయ్యాలు ఉన్నాయని కొందరు అంటున్నారు. అంతేకాదు అవి గొడవ కూడా పడుతున్నాయి. మీరు విన్నది అక్షరాల నిజం..దెయ్యాలు గొడవలు కూడా పడుతున్నాయి అనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు …

Read more